Dyma’r Tîm

Staff y Dderbynfa

Staff y dderbynfa yw’r bobl gyntaf y byddwch yn cyfarfod â hwy pan fyddwch yn ymweld â’r adran Iechyd Rhywiol Integredig.  Bydd ein staff yn y dderbynfa’n gofyn i chi ddod ymlaen fesul un i gofrestru eich manylion gyda hwy.  Unwaith y byddwch wedi darparu eich manylion cysylltu, ac wedi creu ‘cyfrinair’ (rhag ofn i chi anghofio eich rhif ar gyfer claf) byddant yn gofyn i chi eistedd yn y ‘stafell aros.

Meddygon

Bydd y meddygon yn cofnodi eich ‘hanes rhywiol’.  Mae hyn yn golygu holi ynglŷn ag unrhyw broblemau iechyd rhywiol a all fod yn effeithio arnoch, a byddant hefyd yn eich holi ynglŷn ag unrhyw bartneriaid rhywiol diweddar.  Peidiwch â gofidio ynglŷn â hyn; mae’r meddygon yn brofiadol iawn, a byddant yn holi’r cwestiynau mewn dull hamddenol, a ni fyddant yn cael eu synnu gan unrhyw beth y byddwch yn ei ddweud!  Siân yw un o’n meddygon, ac mae hi’n derbyn hyfforddiant i fod yn ymgynghorydd mewn Iechyd Rhywiol a HIV:-

Siân Warren (menyw): Cofrestrydd

Graddiodd Dr Siân Warren MBBS MRCP yn 2008 o King’s College Llundain, a threuliodd ei hyfforddiant sylfaenol yn Severn Deanery cyn symud yn ôl i Gymru i gwblhau Hyfforddiant Meddygol Craidd.  Dechreuodd ar ei hyfforddiant fel arbenigwr mewn Meddygaeth GU/HIV yn 2012, a bydd yn gweithio yng Nghaerdydd hyd 2014. “Rwyf yn gweithio mewn iechyd rhywiol oherwydd fy mod i’n cael cryn foddhad o’r maes hwn.  Mae cleifion yn aml yn dod i’r clinig yn ofnus ac yn nerfus; ar ôl ychydig o gysur a chydymdeimlad, maent yn fwy parod i drafod eu problemau.  Unwaith y byddaf yn gwybod beth yw eu problem, gallaf eu helpu i beidio gofidio a bod â bywyd rhywiol iach.”


Nyrsys

Mae’r rhan fwyaf o’n nyrsys yn Nyrs Ymarferwyr.  Golyga hyn y gallant gofnodi hanes rhywiol a thrin problemau iechyd rhywiol cyffredin.  Byddant wastad yn ceisio caniatáu digon o amser i chi drafod eich problemau.  Mae’r nyrsys hefyd wedi cael eu hyfforddi mewn atal cenhedlu, felly os ydych chi eisiau trafod eich opsiynau o ran atal cenhedlu, mae croeso i chi eu holi.  Mae Kim Mitchell yn un o’n nyrsys arbenigol, ac mae’n gweithio yn y gymuned a’r clinigau canolog:-

 

 

Kim Mitchell (menyw): Nyrs Arbenigol

Kim Mitchell RGN Cert Nurs. Nyrs Theatr WNB.  Fe’i hyfforddwyd yn Ysgol Nyrsio Caerdydd yn y 1970au.  Mae ganddi gefndir clinigol amrywiol, gan gynnwys theatrau, ITU, meddygaeth, adferiad a gofal brys.  Dechreuodd weithio yn yr Adran Iechyd Rhywiol Integredig 20 mlynedd yn ôl.  Mae’n gweithio fel nyrs arbenigol mewn HIV, Nyrs Ymarferydd mewn Iechyd Rhywiol a Chynghorydd Iechyd. “Dechreuais weithio mewn iechyd rhywiol ar gais y Swyddog Nyrsio.  ‘Rwyf yn mwynhau fy ngwaith oherwydd ei fod yn caniatáu i mi weld rhywun a chynnig triniaeth iddynt mewn un ymweliad (fel arfer), mae’n un o’r ychydig feysydd lle gallaf fynd ati i hyrwyddo iechy ynghyd â chynnal fy sgiliau ymarferol.  Mae’r cleifion wastad yn amrywiol ac yn ddiddoro;, weithiau mae’n braf cael cynnig cysur ac ychydig o sicrwydd i gleifion.”

Cynghorwyr Iechyd Rhywiol

Bydd Cynghorwyr Iechyd Rhywiol yn cyfarfod â chi i drafod unrhyw risg benodol ‘rydych wedi ei hwynebu.  Gallant hefyd ddarparu cyngor ar sut i hysbysu partneriaid rhywiol ynglŷn â heintiad.  Caiff Cynghorwyr Iechyd Rhywiol eu hyfforddi i drafod materion iechyd rhywiol mewn dull sensitif a pharchus.  Mae llawer o’n cynghorwyr iechyd hefyd wedi eu hyfforddi mewn cwnsela a thechnegau cymhelliant.

Sandra Smith (menyw): Cynghorydd Iechyd Rhywiol ac Arweinydd y Tîm IRhI Canolog

Sandra Smith   RGN, Dip CHS, FETC,  M.Sc, Dip FP, ILM, SCPHN. Derbyniodd ei hyfforddiant yn Ysgol Nyrsio Dwyrain Morgannwg yn 1977, bu’n nyrs staff mewn Gynaecoleg am 7 mlynedd cyn mynd i weithio yn y gymuned fel Nyrs Ardal yn 1988.  Tra bu’n astudio ar gyfer ei chymhwyster cymunedol, bu ar leoliad gwaith yn Toronto yn 1991 i weld sut ‘roeddynt yn gofalu am bobl sy’n byw gyda HIV, a phan ddychwelodd, hi oedd y nyrs gyswllt HIV gyntaf yng Nghymru.  Yn 1995 daeth yn Gynghorydd Iechyd gyda diddordeb arbennig mewn HIV. “Dechreuais weithio mewn iechyd rhywiol ar ôl gweld y gofal a roddir i gleifion HIV mewn Hosbis yn Toronto.  Pan ddychwelais i Gymru, ymgeisiais am swyddi ym maes iechyd rhywiol.  Yr hyn ‘rwyf yn ei fwynhau fwyaf am weithio mewn iechyd rhywiol yw’r berthynas y gellir ei ffurfio gyda gweithwyr rhyw.  Mae gweithwyr rhyw weithiau’n anghofio am eu hiechyd, felly mae eu hail-gysylltu â’r gwasanaeth iechyd yn rhoddi cryn foddhad i mi.”

Nyrsys Cynorthwyol

Nyrsys Cynorthwyol neu ‘Weithwyr Cynorthwyo Gofal Iechyd’ sy’n helpu i redeg y clinig iechyd rhywiol.  Byddant yn cynorthwyo gydag archwiliadau, yn cymryd samplau o waed gwythiennol ac yn prosesu’r samplau hyn.  Maent wedi eu hyfforddi mewn defnyddio systemau cyfrifiadurol yr adran, mae ganddynt fynediad i ganlyniadau ac maent yn cydlynu apwyntiadau ar gyfer cleifion.

Janine Bird: Gweithiwr Cynorthwyo Gofal Iechyd’ “Rwyf wedi gweithio yn yr adran iechyd rhywiol ers 11 mlynedd.  Mae’r cyswllt clòs â’r cleifion yn rhoi cryn foddhad i mi; gan fod rhai cleifion yn teimlo’n anesmwyth ynglŷn â mynychu clinig iechyd rhywiol, ‘rwyf yn ceisio cynnig sicrwydd iddynt y bydd popeth yn iawn, ac ‘rydym yn synhwyrol iawn o ran y gwasanaeth ‘rydym yn ei gynnig.  ‘Rwyf ar hyn o bryd yn astudio ar gyfer gradd sylfaenol ym Mhrifysgol De Cymru.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.