Adlewyrchu ar ymchwilio i waith rhyw

72096_10151620918082037_1403758535_n

 

Adlewyrchu ar ymchwilio i waith rhyw:

Rwyf wedi bod yn gweithio fel ymchwilydd ar y prosiect Myfyrwyr yn y Diwydiant Rhyw ers y dechrau, ond mae’n flin gen i ddweud fy mod i’n gadael i ymgymryd â swydd barhaol fel darlithydd. Cyn i mi fynd, hoffwn rannu rhai o fy mhrofiadau.

Rwyf wedi gweithio am ddwy flynedd fel ymchwilydd ar y prosiect Myfyrwyr yn y Diwydiant Rhyw. Rwyf yn cofio’n dda’r teimlad cyffrous o ddechrau ym Medi 2012; roeddwn yn edrych ymlaen yn fawr at gael gweithio ar brosiect ymchwil a fyddai’n gwneud gwahaniaeth. Fe ddylwn esbonio nad yw ymchwil academaidd weithiau’n berthnasol iawn, neu caiff ei gyllido gydag amcanion diffuant, ond y gall adroddiadau’n aml gael eu claddu gan gyllidwyr a mudiadau. O gymharu â hyn, mae’r prosiect Myfyrwyr yn y Diwydiant Rhyw yn brosiect ymchwil gweithredol sydd â’r nod o wneud gwahaniaeth i fywydau pobl. Ymunais â’r tîm, gan weithio gyda Debbie, Tracey a Jo – roedd pawb yn gyfeillgar iawn ac ar ôl ychydig fisoedd o ymgyfarwyddo â sut roedd pethau’n gweithio, i ffwrdd â fi. Cafwyd blwyddyn gyntaf brysur, gan fynychu Ffeiriau’r Glas a siarad â myfyrwyr ynglŷn â’r prosiect, iechyd rhywiol a gwaith rhyw. Wedyn aethom ati i gasglu data a darparu gwasanaeth i fyfyrwyr sy’n gwneud gwaith rhyw.

Mae gweithio ar y prosiect Myfyrwyr yn y Diwydiant Rhyw wedi bod yn un o’r swyddi mwyaf amrywiol i mi erioed ei gwneud. Fel gydag amryw o swyddi, mae llawer o amser yn cael ei dreulio’n trefnu, ffeilio, meddwl a dethol, ond rwyf wedi treulio’r rhan fwyaf o’r amser yn dyfeisio, cynhyrchu a defnyddio arfau casglu data, megis arolygon ar-lein a chyfweliadau. Rwyf hefyd wedi bod yn helpu i redeg gwasanaeth cymorth ‘sgwrsio’ ar gyfer myfyrwyr sy’n gwneud gwaith rhyw. Oherwydd natur flaengar y prosiect, rwyf wedi dysgu llwyth o bethau newydd, clyfar cyfrifiadurol. Gallaf bellach ddefnyddio Trydar, Facebook a Tumblr, ac rwyf wedi dysgu sgiliau dylunio ar gyfer posteri a defnyddiau hyrwyddo. Mae wedi bod yn brofiad dysgu gwirioneddol ar draws ystod eang o sgiliau.

Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, rwyf wedi gweithio gyda phobl eithriadol o gefnogol, a chredaf fy mod i wedi gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau pobl drwy’r prosiect Myfyrwyr yn y Diwydiant Rhyw. Serch hynny bu rhai cyfnodau digon anodd; megis pan fu rhaid mynd ati i gynorthwyo myfyrwyr oedd yn gwneud gwaith rhyw, ac oedd mewn trafferthion. Bu rhaid i mi hefyd wneud dewisiadau anodd, cwblhau tasgau i gwrdd â dyddiadau cau a gweithio mewn swyddfa oedd naill ai’n rhy boeth neu’n rhy oer! Ar y cyfan, rwyf wedi mwynhau gweithio gyda thîm ardderchog, dysgu  am bobl ryfeddol a chael profiad o lwyth o bethau newydd.

Leave a Reply

Your email address will not be published.