Y Diwydiant Pornograffi: Fy Mhrofiad a Barn Gyffredinol

Nid yw unrhyw ddiwydiant ffilm mor ddadleuol na’r busnes pornograffi, sy’n portreadu gweithredoedd rhywiol, go iawn neu wedi’u perfformio, i gael gwared â rhwystredigaeth rywiol y byd. Cwestiynwyd ei fodolaeth gan y gymuned grefyddol, gwleidyddion a’r cyhoedd. Mae “porn” yn bodoli fel y mae heddiw nid yn unig o achos y galw mawr amdano, ond yn rhannol am fod ganddo warchodaeth rhyddid mynegiant. Yn enwedig yn yr Unol Dalaethiau a’r Deyrnas Unedig, gall unrhyw grŵp fynegi eu hun yn rhydd ar y cyfrif nad oes gan y negeseuon, y maent yn eu mynegi, siawns uchel o achosi trais. Mae pornograffi yn camu ar y ffin o ran deddfwriaeth rhyddid mynegiant, gan fod rhai yn ei ystyried yn ddiwydiant sy’n hyrwyddo trais rhywiol, teuluol a chyffredin yn erbyn menywod. Mae “porn” wedi sefyll y profion ac, yn gyffredinol, ni chaiff ei ystyried yn ddiwydiant sy’n achosi trais. Ymddengys y caiff y mwyafrif o’r cyflawnad o bornograffi ei anelu at foddhau dynion yn hytrach na menywod; cymerwch gipolwg ar y geiriau hyn a ddaw o chwiliadau diweddar am bornograffi o ledled y byd, sy’n dangos trechedd dynion. Mae geiriau fel ‘hentai’, ‘milf’, ‘pov’ (safbwynt y dyn yn y ffilm), ‘massage’ ac ‘anal’ i gyd yn cynnwys pornograffi lle bo menywod yn pleseru dynion ac nid o reidrwydd y cyferbyn. Nid yn unig mewn ychydig o wledydd y mae hynny’n digwydd, ond o gwmpas y byd lle caniateir y rhyngrwyd a phornograffi. Mae hynny’n arwyddocaol am fod anghenion rhywiol dynion yn cael eu tybio i fod yn werth mwy, neu y gallent fod yn haws i’w boddhau. Fodd bynnag, nid yn unig bod gan fenywod gyflenwad cyfyngedig o bornograffi i’w ddefnyddio, ond teimlant hefyd fel y cânt eu gwrthrychu ym mwyafrif o’r byd pornograffig. Mae llawer o grwpiau ffeministaidd a hawliau menywod wedi brwydro’n gyfreithiol ac yn ddiwylliannol yn erbyn gwrthrychu menywod mewn “porn”. Dim ond rhai sydd wedi llwyddo newid y ddeddfwriaeth i gyfyngu pornograffi; digwyddodd y newid mwyaf pwerus fodd bynnag yn 2009 pan fu hawl troseddu yn erbyn pornograffi eithafol. Pornograffi eithafol yw unrhyw ddelwedd neu ffilm a ystyrir yn bornograffig gyda chynnwys sy’n dangos pobl mewn sefyllfa bywyd-bygythiol neu mewn unrhyw safle a all achosi anaf difrifol. Mae ffeministiaid, yn gyfiawn, o hyd yn anfodlon â’r diwydiant pornograffi â’i gynnwys diraddiol sy’n seiliedig ar ddynion. Mae rhai wedi cymryd ymagwedd wahanol drwy weithredu a chreu marchnad am bornograffi i fenywod. Mae hynny wedi cynyddu symudiad pornograffig ffeministaidd. Mae Erika Lust (Erika Hallqvist ) yn gyfarwyddwraig a chynhyrchydd pornograffi ffeministaidd o Sweden sy’n gweithio yn Barcelona. Mae hi wedi bod ar flaen y symudiad hwn yn y blynyddoedd diweddar ac yn bwriadu darparu cynnwys sinematig gwych gyda ffilm o ansawdd uchel a phlotiau cyffrous i foddhau cymuned y menywod a dynion. Dyma’r hyn y dwedodd Erika am bornograffi cyffredin: ‘Ym Mhrifysgol Lund, er roeddwn yn astudio, meddwl a darllen am bornograffi, doeddwn i ddim yn hoffi’r porn roeddwn i’n ei wylio. “Cefais yr un ymateb â llawer o fenywod pan welais ffilm pornograffi am y tro cyntaf – pan gefais fy nghyffroi gan rai o’r delweddau, i mi, ar y cyfan, roedd yn anfoddhaol. Roedd yr ansawdd clyweled yn ofnadwy. Doeddwn i ddim yn uniaethu ag unrhywbeth y gwelais. Doedd y menywod ddim yn edrych fel roedden nhw’n cael hwyl, ac roedd y sefyllfaoedd yn gwbl wirion. Rydym yn fenywod modern! Nid slyteiniaid salw, glasferched godidog, gwragedd gwlyb, nyrsys nwydus a phuteiniaid penigamp, sy’n wastad ceisio gwasanaethu pimps aml-filiwnyddion neu beiriannau rhyw gwrol. Nid yn wastad ceisio boddhau yn hytrach na chael ein boddhau. Roeddwn i am wybod: ble oedd fy ffordd o fyw, fy ngwerthoedd, fy rhywioldeb? – Erika Lust (http://erikalust.com/about/) Rwyf wedi cael profiad unigryw o weithio fel perfformiwr ar gyfer Erika Lust yn ystod fy mlwyddyn dramor yn Barcelona yn astudio ffiseg. Chwaraeais brif ran mewn dwy ffilm o’i phrosiect Xconfessions sy’n cynnwys perfformwyr yn actio cyffesion a ffantasïau wedi’u hanfon gan bobl o ledled y byd. O fy mhrofiad i, gallaf ddweud bod gweithio gyda chyfarwyddwraig ffeministaidd fawr wedi newid fy marn ar bornograffi ffeministaidd. Roeddwn i’n arfer meddwl y caiff ei wneud fel dig yn erbyn dynion, ond mae’r symudiad yn canolbwyntio’n bennaf ar greu sinema realistig, agos ac o ansawdd uchel. Mae’n symudiad mwy artistaidd na darparu cynnwys cyflym yn unig heb ryw lawer o feddwl i weini cyffro rhywiol. Mae Erika Lust a chwmnïau tebyg yn ffynnu’n ddiwylliannol ac yn ariannol wrth iddynt ffurfio marchnad gyfan newydd i’w hunain, ac mae menywod, yn enwedig, yn rhoi eu ffydd a’u harian i mewn i gwmnïau a all ateb eu galw rhywiol unigryw. Mae’r mwyafrif o ddynion, fel roeddwn i’n arfer gwneud, yn tybio na fyddai “porn” ffeministaidd yn addas o gwbl ar gyfer eu galw rhywiol. Fodd bynnag, gallent fod ychydig yn anghywir, gan nad oes gan y pornograffi a gynhyrchir gan gwmnïau ffeministaidd ddiffyg menywod deniadol naturiol, nwyd rhywiol a llawer o bethau eraill y mae dynion yn eu hystyried yn rhywiol gyffrous. Efallai’r rheswm dros siom dynion yw bod, am flynyddoedd, maent wedi dod ar draws byd o bornograffi annilys a ffug lle bo bronnau silicon yn drech na menywod nwydus naturiol a bo rolau menywod afrealistig bellach yn ddymuniad isymwybodol yn y byd go iawn. Mae “porn” ffeministaidd moesegol yn hyrwyddo rhywioldeb naturiol a chydradd; nid yw’n annog cywilydd dybryd y naill rhywedd. Dyma ddyfodol “porn” mewn gwirionedd gan ei fod nid yn unig yn cadw’r diwydiant yn fyw (ni fydd y galw erioed yn diflannu; bodau dynol ydym wedi’r cwbl) ond y mae hefyd yn gweithredu fel iachâd i’r cynnyrchiadau “porn” cyffredinol sy’n batriarchaidd, rwtch ac ond yn gweini’r dyn.

2 Comments on “Y Diwydiant Pornograffi: Fy Mhrofiad a Barn Gyffredinol

 1. Natural and equal sexuality.
  fine sounding words but they make me wonder what I am to understand by this.
  As what is natural for one person or even one couple will be totally different than what is antural for others. and what comes natural for a person when he orr she is whit one particular partner me be different then what comes natural when the same person is whit a different partner or alone.
  moreover so i wonder whether any of this naturally comming sexual experiences can be truely equal. I would say that a sexual experience wherin partners are truely equal is a mere theoretical concept. there will always be the need to search a unique balance that fits this specific sexual encounter.
  in real life, I would say, we would do bet not to aim for equal sexuality in our experiences but rather for the particular inbalance or inequality that fits this sexual encouter, this setting, this partner and provides all involved whit the pleasant experience they were looking/hoping for.

  SG

Leave a Reply

Your email address will not be published.