Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Eisiau gwybod mwy?  Beth am fwrw golwg dros ein cwestiynau a ofynnir yn aml.  Gallwch ddysgu mwy am y Prosiect a ble i fynd am gyngor a gwybodaeth.

Dyma restr o’r cwestiynau – mae’r atebion i’w gweld yn is i lawr  y dudalen

 

CWESTIWN: Beth yw gwaith rhyw?

ATEB: Un cwestiwn a gaiff ei holi’n aml yw “Beth ydych chi’n ei olygu wrth waith rhyw?”.  I ni, mae ystyr eang i waith rhyw, ond ‘rydym yn sylweddoli fod y rhan fwyaf o bobl yn ei gysylltu â menywod sy’n gwerthu gweithredoedd rhywiol am arian, h.y. puteinio.  Mae diffiniad y prosiect o ‘waith rhyw’ yn cynnwys gweithgareddau megis dawnsio erotig, rhyw dros web-cam, rhyw ar ffurf sgwrs ffôn, gwasanaethau hebrwng, gweithio mewn parlwr tylino, yn ogystal â gweithio yn y diwydiant pornograffi.  Serch hynny, mae ein prosiect hefyd yn pwysleisio nad yw gwaith rhyw ond yn gysylltiedig â menywod; mae hefyd yn cynnwys dynion a phobl drawsryweddol.

 

 

CWESTIWN: Beth yw’r Prosiect Myfyrwyr yn y Diwydiant Rhyw?

ATEB: Mae’r Prosiect Myfyrwyr yn y Diwydiant Rhyw yn brosiect tair blynedd a ariennir gan y Loteri FAWR.  Dechreuodd y prosiect ym Mehefin 2012 a’i amcan cyffredinol yw datblygu a darparu gwasanaeth iechyd rhywiol integredig ar gyfer myfyrwyr yng Nghymru sy’n gwneud gwaith rhyw.  Serch hynny, ‘rydym hefyd yn brosiect ymchwil, a hoffem ddod i deall profiadau myfyrwyr sy’n gwneud gwaith rhyw a darparu fforwm ddiogel i’w lleisiau gael eu clywed.

Un o flaenoriaethau eraill y prosiect yw holi’r holl fyfyrwyr sy’n astudio ym Mhrifysgolion Cymru ynglŷn â’u hymagweddiadau tuag at waith rhyw ac iechyd rhywiol.  Caiff yr amcanion hyn eu hadlewyrchu yn ein datganiad o genhadaeth – sef hyrwyddo dysgu a dealltwriaeth ynglŷn ag anghenion myfyrwyr sy’n ymgymryd â gwaith rhyw a materion cysylltiedig, ynghyd â darparu gwasanaeth iechyd rhywiol blaengar i grŵp o bobl sydd ar gyrion cymdeithas drwy fframwaith foesol, yn seiliedig ar ymchwil, sy’ n rhoddi grym i unigolion.

 

CWESTIWN: Pam fod yno angen am Brosiect Myfyrwyr yn y Diwydiant Rhyw?

ATEB: Mae yno angen am y Prosiect er mwyn mynd i’r afael â’r materion canlynol:

Diffyg ymchwil parthed â myfyrwyr sy’n gwneud gwaith rhyw yng Nghymru a’r DU.
Diffyg cydnabyddiaeth mewn polisi yng Nghymru ei bod yn bosibl fod pobl ifanc yn ymwneud â gwaith rhyw.
Dylai fod gan fyfyrwyr sy’n gwneud gwaith rhyw, fel pobl ifanc, yr hawl i dderbyn cyngor ar iechyd rhywiol o fewn i amgylchedd diogel, lle nad ydynt yn wynebu beirniadaeth.
Yr angen am ddarparu gwasanaeth blaengar sy’n ymestyn allan at grŵp o bobl sydd ar gyrion cymdeithas.
Yr angen am ddechrau a datblygu deialog ynglŷn â myfyrwyr yng Nghymru sy’n ymwneud â’r diwydiant rhyw.

 

CWESTIWN: Pwy sy’n cyllido’r Prosiect Myfyrwyr yn y Diwydiant Rhyw?

ATEB: Caiff y Prosiect ei gyllido gan y Loteri FAWR.

Bob blwyddyn mae Cronfa’r Loteri FAWR yn dosrannu miliynnau o bunnoedd o’r Loteri Genedlaethol i achosion da.  Mae’r arian yn mynd i grwpiau cymunedol ac i brosiectau sy’n gwella iechyd, addysg a’r amgylchedd.

Ewch i’w gwefan am wybodaeth bellach

 
CWESTIWN: Ar gyfer pwy mae’r Prosiect Myfyrwyr yn y Diwydiant Rhyw?

ATEB: Mae’r Prosiect yn darparu gwybodaeth ar gyfer myfyrwyr oll ynglŷn ag iechyd rhywiol, gwasanaethau iechyd rhywiol a diogelwch personol drwy’r wefan hon.

Mae’r prosiect hefyd yn cynnig cefnogaeth benodol ar gyfer myfrywyr sy’n ymwneud â gwaith rhyw neu adloniant oedolion.

Ymhlith pethau eraill, ‘rydym yn cynnig:

Clinig iechyd rhywiol arbenigol yng Nghaerdydd.

Mynediad i gefnogaeth un-i-un drwy ein gwefan ar gyfer myfyrwyr sy’n gwneud gwaith rhyw a/neu’r rheiny sy’n gweithio mewn adloniant oedolion yng Nghymru.

Ewch i’n tudalen aelodau am fwy o wybodaeth.

 

CWESTIWN: Beth sy’n digwydd mewn Clinig Iechyd Rhywiol?

ATEB: Pan fyddwch yn ymweld ag un o’r rhain, byddwch yn cael cynnig ysgrinio iechyd rhywiol llawn, ’r gan gynnwys profion am glamydia, gonorrhoea, syphilis a HIV.  Mae hefyd yn bosibl y cewch gynnig profion eraill, gan ddibynnu ar eich rheswm dros ymweld â’r clinig ac os oes gennych chi unrhyw symtomau.

Yn y Clinig

Bydd y meddyg neu’r nyrs ymarferydd yn eich galw i mewn i ‘stafell yn y clinig, yn ôl y rhif a bennir i chi.

Bydd gofyn i chi gadarnhau eich henw a’ch dyddiad geni.

Caiff eich rheswm dros ymweld â’r clinig ei drafod a’i gofnodi, a bydd yr ymarferydd yn esbonio’r trefniant ar gyfer cynnal archwilad.

Byddant yn gofyn i chi os ydych yn fodlon derbyn eich canlyniadau drwy neges destun.  Bydd gofyn i chi gadarnhau rhif eich ffôn symudol ac arwyddo’r ffurflen gydsyniad ar gyfer derbyn neges destun.

Mewn rhai amgylchiadau, mae’n bosibl y bydd gofyn i chi ymweld â chynghorydd iechyd rhywiol ar y diwrnod, a fydd yn eich darparu â chownsela a chyngor.

Derbyn eich canlyniadau

Os nad oes gennych ffôn symudol, gallwn drefnu postio eich canlyniadau atoch.

Mae’n bosibl y bydd rhai canlyniadau ar gael i chi ar y diwrnod, ond mae angen anfon y rhan fwyaf o brofion i labordy; mae’r canlyniadau hyn yn cymryd mwy o amser.

Gallwch ganfod mwy ar ein tudalen iechyd rhwyiol

 

CWESTIWN: O ble allaf i gael gwybodaeth am Iechyd Rhywiol?

ATEB: Gallwch fwrw golwg dros ein tudalennau iechyd rhywiol
Gallwch hefyd ganfod gwasanaeth yn eich hardal chi, fel y gallwch siarad gyda rhywun wyneb yn wyneb; gallwch wneud hyn drwy ddefnyddio ein rhestr o wasanaethau.
Mae gwefan Ymddiriedolaeth Terrance Higgins hefyd yn darparu cyngor a gwyboadaeth gyfoes ar iechyd rhywiol.

CWESTIWN: Sut allaf i gysylltu â thîm y Prosiect?

ATEB: Anfonwch eich sylwadau i ni drwy ein gwefan
Anfonwch e-bost atom ccjc-sswp@swansea.ac.uk

CWESTIWN: O ble allaf i gael gwybodaeth bellach am faterion sy’n ymwneud â myfyrwyr?

ATEB: Mae yno nifer o fannau y gallwch fynd am wybodaeth; mae ambell un wedi ei restru isod:

Cefnogaeth drwy’r We:

’Stafell Myfyrwyr
Ymddiriedolaeth Terrance Higgins
Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru

Gwasanaethau Cefnogaeth i Fyfyrwyr mewn Prifysgolion

Prifysgol Aberystwyth: student-support@aber.ac.uk

Prifysgol Bangor: studentservices@bangor.ac.uk

Prifysgol Fetropolitan Caerdydd: studentcounselling@uwic.ac.uk

Prifysgol Caerdydd: studentsupportcentre@cardiff.ac.uk

Prifysgol De Cymru: stuserv@southwales.ac.uk

Prifysgol Glyndŵr: counselling@glyndwr.ac.uk

Coleg Cerdd a Drama Cymru: studentservices@rwcmd.ac.uk

Prifysgol Fetropolitan Abertawe: student.services@smu.ac.uk

Prifysgol Abertawe: wellbeing@swansea.ac.uk

Prifysgol y Drindod Dewi Sant: studentservices@trinitysaintdavid.ac.uk

Undebau Myfyrwyr mewn Prifysgolion

Prifysgol Aberystwyth: union@aber.ac.uk

Prifysgol Bangor: undeb@undeb.bangor.ac.uk

Prifysgol Fetropolitan Caerdydd: studentunion@cardiffmet.ac.uk

Prifysgol Caerdydd: studentsunion@cardiff.ac.uk

Prifysgol De Cymru: studunion@glam.ac.uk

Prifysgol Glyndŵr: a.fuller@glyndwr.ac.uk

Coleg Cerdd a Drama Cymru: su@rwcmd.ac.uk

Prifysgol Fetropolitan Abertawe: President@smu.ac.uk

Prifysgol Abertawe: administrator@swansea-union.co.uk

Prifysgol y Drindod Dewi Sant: supresident@trinity-cm.ac.uk

Gallwch hefyd gysylltu ag UCM Cymru drwy eu gwefan

CWESTIWN: Beth allaf i ei wneud ar y wefan?

ATEB: 1) Os ydw i’n fyfyriwr…

Mynd i’n tudalennau ar iechyd rhywiol a diogelwch personol.

Rhannu eich barn gyda ni.

Cwblhau’r arolwg.

2) Os ydw i’n fyfyriwr ac yn gweithio yn y diwydiant rhyw neu adloniant oedolion…

Gallwch fod yn aelod o wefan y Prosiect a…

Sgwrsio gyda myfyrwyr eraill sy’n gwneud gwaith rhyw.

Siarad gydag ymgynghorydd.

Cyfranogi mwy yn y Prosiect.

Rhannwch eich barn gyda ni drwy gwblhau ein harolwg.

Leave a Reply

Your email address will not be published.