Cwcis

Sut rydym yn defnyddio cwcis

Ffeil bach yw cwci sydd yn gofyn caniatâd i gael ei roi ar yriant caled eich cyfrifiadur. Unwaith i chi gytuno, mae’r ffeil yn cael ei ychwanegu ac mae’r cwci yn helpu i ddadansoddi traffig ar y we neu’n gadael i chi wybod pryd rydych yn ymweld â gwefan arbennig. Mae cwcis yn gadael i raglenni gwe ymateb i’ch hanghenion, y pethau rydych yn eu hoffi neu ddim yn hoffi drwy gasglu a chofio gwybodaeth am eich hoff ddewisiadau.

Rydym yn defnyddio cwcis logio traffig i nodi pa dudalennau a ddefnyddir. Mae hyn yn ein helpu i ddadansoddi data am draffig tudalen we a gwella ein gwefan er mwyn ei theilwra i anghenion cwsmeriaid. Rydym yn defnyddio’r wybodaeth hon ar gyfer pwrpasau dadansoddi ystadegau yn unig ac yna chaiff y data ei dynnu o’r system.

Ar y cyfan, mae cwcis yn ein darparu â gwefan well, drwy ein galluogi i fonitro pa dudalennau sydd o gymorth i chi a pha rai nad ydynt o gymorth. Nid yw cwci mewn unrhyw ffordd yn rhoi mynediad i ni i’ch cyfrifiadur ag unrhyw wybodaeth amdanoch, ar wahân i’r data rydych yn dewis ei rhannu â ni.

Cewch ddewis i dderbyn neu wrthod cwcis. Mae’r mwyafrif o borwyr gwe yn derbyn cwcis yn awtomatig, ond gallwch addasu gosodiad eich porwr i wrthod cwcis os ydych yn dymuno. Gall hyn eich hatal rhag gymryd mantais llawn o’r wefan.

Dolenni i wefannau eraill

Gall ein gwefan gynnwys dolenni i wefannau eraill o ddiddordeb. Fodd bynnag, unwaith i chi ddefnyddio’r dolenni hyn i adael ein gwefan, dylech nodi nad oes gennym unrhyw reolaeth dros y wefan arall honno. Felly, ni allwn fod yn gyfrifol am ddiogelwch a phreifatrwydd unrhyw wybodaeth rydych yn ei darparu wrth ymweld â gwefannau fel hyn, ac nid yw’r gwefannau hyn yn cael eu llywodraethu gan y datganiad preifatrwydd hwn. Dylech fod yn ofalus ac edrych ar y dataganiad preifatrwydd sy’n berthnasol i’r wefan arbennig honno.

Rheoli eich gwybodaeth bersonol

Gallech ddewis i gyfyngu casgliad neu ddefnydd eich gwybodaeth bersonol yn y ffyrdd canlynol:

Os ydych wedi cytuno’n flaenorol i ni ddefnyddio’r wybodaeth bersonol ar gyfer yr astudiaeth hon, gallech newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy ysgrifennu atom neu anfon ebost atom.

Ni fyddwn yn gwerthu, yn dosbarthu nag yn lesio eich gwybodaeth bersonol i drydydd partïon oni bai bod gofyn cyfreithiol i ni wneud hyn.

Cewch ofyn am fanylion y wybodaeth bersonol rydym yn ei gadw amdanoch dan Ddeddf Diogelu Data 1998. Os hoffech gopi o’r wybodaeth amdanoch chi yna ysgrifennwch at y Prosiect Gwaith Rhyw Myfyrwyr, Ystafell 401, Tŵr Vivian, Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe, SA2 8PP.

Os ydych yn credu bod unrhyw wybodaeth sydd gennym amdanoch yn anghywir neu’n anghyflawn, yna ysgrifennwch atom yn y cyfeiriad uchod neu ebostiwch cyn gynted â phosib. Byddwn wedyn yn cywiro unrhyw wybodaeth anghywir yn brydlon.