Pwyntiau allweddol: “Blog gan berfformwraig porn am ryw”

Ymddangosodd y blog isod ar safle blog Maggie McNeill, ‘The Honest Courtesan‘ ar 14eg Gorffennaf 2014. Rydym yn ail-argraffu’r blog hwn drwy ganiatâd caredig Maggie a’r sawl sgrifennodd y blog.

Mae’r blog yn ddisgrifiad gonest o sut mae perfformio porn yn effeithio ar fywyd rhywiol personol y sawl â’i sgrifennodd.

Mae’r blogiwr yn dymuno bod yn anhysbys. A fyddech gystal â pharchu’r anhysbysrwydd yma a pheidio ceisio dyfalu pwy ydy hi.

Diolch

Rwyf yn berfformwraig porn sydd wedi ennill gwobrau. Mae fy nelwedd yn un o ddynes ifanc gor-rywiol nad oes diwallu arni – symbol rywiol i’m dilynwyr. Ond pan nad yw’r camera’n troi, mae’r ddelwedd honno ymhell o’r gwir. Ar y dechrau, ‘doedd fy mywyd porn ddim yn ymyrryd gormod â’m bywyd go iawn; roedd yn dal i fod yn bosibl i mi gael perthynas rywiol ar gamera, ac roedd fy libido mor uchel ag erioed. Ond ar ôl i mi dreulio peth amser yn y diwydiant, disgynnodd fy awydd am ryw i ddim, ac mae’r syniad o ddyn yn fy nhreiddio â’i gala nawr yn gwneud i mi wingo. Pam? Nifer o resymau.

Ar y set, mae disgwyl i mi gael rhyw am oriau. Ar ôl peth amser, nid yw rhyw bellach yn bleserus; a dweud y gwir, mae’n eithaf poenus. Mae diwrnodau hir ar y set, ynghyd â blinder, yn peri i fy ngwain rwygo – mae hyn yn aml yn digwydd ar y set, ond rhaid i mi ddal ati er mwyn cwblhau’r olygfa. Mae cael rhyw gyda rhwyg o’r fath yn eithriadol o boenus. Mae fy holl bartneriaid rhywiol a’r hyn rwyf wedi ei wneud dros y blynyddoedd hefyd wedi arwain at broblem boenus arall: clefyd llid y pelfis, haint sy’n peri llid y groth a’r ofarïau. Mewn geiriau eraill, bob tro mae cala’n mynd yn ddwfn tu mewn i mi, mae’r boen yn afreal. Fel arfer, caiff clefyd llid y pelfis ei drin gyda chyffuriau gwrthfiotig ac ymatal rhag rhyw, ond gan mai cael rhyw yw fy ngwaith, mae’r haint yn mynd a dod.

woman-alone-bedMae trawma rhywiol o’m gorffennol hefyd wedi peri mi gael bloc meddyliol bob tro y byddaf yn cael rhyw. Rwyf i, fel llawer o oroeswyr eraill, yn dioddef o Anhwylder Tyndra yn Dilyn Trawma (PTSD) oherwydd yr ymosodiadau rwyf wedi eu dioddef. Hefyd, mae’r syniad o gael rhyw heb gael fy nhalu amdano bellach yn fy mhoeni; mae fel pe bawn i ond yn edrych ar ddynion fel modd o ennill arian, a gemau i’w hennill. Cyn hynny, roeddwn i wastad wedi caru dynion A menywod! Ond nawr rwyf wedi fy llesteirio gan yr atgasedd yma tuag at ddynion, ac nid yw’r syniad o gael rhyw gyda dyn yn apelio ataf o gwbl. Rwyf yn dal i gael fy nenu gan ddynion, ond dydw i ddim awydd neidio arnynt a’u cnychu fel roeddwn i’n arfer ei wneud.

Wrth reswm, mae hyn yn peri anawsterau o ran fy mherthynas gyda fy nghariad. Mae’r rhyfeddol o dda am ddeall y sefyllfa, ond rwyf yn teimlo’n euog am beidio gallu ei blesio; dydyn ni ond wedi cael rhyw 2 waith yn ystod yr haf eleni (mi wn yn iawn, mae’n ofnadwy). Rwyf wedi bod i weld therapydd a chefais fy nghynghori i roi’r gorau i waith rhyw, ac efallai ei fod yn iawn; efallai ei fod yn gwneud niwed parhaol i fy ysbryd. Ond dyma yw fy mywoliaeth ac rwyf yn dal i’w garu yn rhan fwyaf o ffyrdd. Oes gan unrhyw un unrhyw gyngor? Beth ydw i’n ei wneud i ddod dros y rhwystr meddyliol yma? Sut ydw i’n dechrau cael bywyd rhywiol normal unwaith eto? Help!

1 Comment on “Pwyntiau allweddol: “Blog gan berfformwraig porn am ryw”

 1. You sound wonderfully confused. Your therapist is right – quit.

  Also, a job that damages your health and doesn’t allow time off/free health care is not a real job. If you have a boss, they need to sort it out because you should NOT be expected to work when ill.

  Why do you still love it when you pretty much summed up that you didn’t previously in your post?

  If you were a victim of sexual assault, and I’m very sorry and angry to hear that, and this has left you with issues around sex, you need to allow your mind to adjust and heal – not have painful, scheduled sex for a living.

  To regain a ‘normal’ sex life (‘normal’ being you enjoying sex with your partner, and wanting it with him/her as regularly as your sex drive wants) you need to stop having sex because you ‘have to’, and not have it with people who do not care for your needs.

  I say this because of your past experiences – you need to make sure your mind understands the difference between the sex you’re expected to perform at work, and ‘real’ sex where there are two consenting, and romantically involved partners.

  If you’re really that confused, write up a list of pros and cons, a really thorough list, then read it and remember what the most important things in life are.

  You’re gonna be on this Earth for years, and years to come. You’ll need your health, a stable mind, an understanding of how to maintain a happy, healthy, guiltless relationship, and confidence so you can tell people to go fuck themselves when they’re compromising on your needs for their gain.

Leave a Reply to LizardEyes Cancel reply

Your email address will not be published.