The Student Sex Work Project – ‘Will the Real Student Sex Worker Please Stand Up?’

tsswp

Exciting News – Tickets for The Student Sex Work Project conference are now LIVE:

The Student Sex Work Project – ‘Will the Real Student Sex Worker Please Stand Up?’

This conference presents the findings of The Student Sex Work Project. It considers the implications of stereotyping and aims to improve the social inclusion of student sex workers in policy and practice.

 

Friday 27th March 10am-3pm (Registration from 9.30am)

Liberty Stadium, Swansea

Funded by the Big Lottery, The Student Sex Work Project is the first study in Europe to provide baseline data on students engaged in or considering sex work on a national level. The data collated by the project will go a long way towards improving knowledge, and very importantly it will provide a framework to enhance current support systems for students in Higher Education in the United Kingdom.

This conference will be a unique opportunity to access the findings first hand with the results of the Student Sex Survey and the qualitative findings being released for the first time. There will be an opportunity to see a trailer of the project film with a focus upon student sex worker experiences. There will also be an opportunity to discuss the service delivery aspect of the project.

Steve Jones (Director of the Terrence Higgins Trust in Wales) is chairing the event with speakers including Associate Professor Tracey Sagar and Debbie Jones – TSSWP at Swansea University, Sam Geuens (Sexologist from PXL University College in Belgium) and student sex workers.

This event is free and will be of interest to academics, University support services, Students’ Union representatives, external practitioners, policy makers and students working in adult entertainment/sex work.

To register for the event please click here to access tickets via Eventbrite.

For any additional queries, please email mailto:ccjc-sswp@swansea.ac.uk

Prosiect Myfyrwyr yn y Diwydiant Rhyw – ‘Fyddai’r Myfyriwr yn y Diwydiant Rhyw go iawn Cystal â Sefyll?’

Mae’r gynhadledd hon yn cyflwyno canfyddiadau’r Prosiect Myfyrwyr yn y Diwydiant Rhyw. Mae’n rhoi ystyriaeth i oblygiadau stereoteipio a’r bwriad yw gwella cynhwysiad cymdeithasol o fyfyrwyr sy’n gwneud gwaith rhyw mewn polisi ac ymarferiad.

 

Dydd Gwener 27ain Mawrth 10am-3pm (Cofrestru o 9.30am)

Stadiwm Liberty, Abertawe

Y Prosiect Myfyrwyr yn y Diwydiant Rhyw, a ariennir gan y Loteri Fawr, yw’r astudiaeth gyntaf yn Ewrop sydd â’r nod o ddarparu data sylfaenol ar fyfyrwyr sy’n ymwneud â gwaith rhyw, neu sy’n ystyried gwneud hynny, ar lefel genedlaethol. Bydd y data a gasglwyd ynghyd gan y prosiect yn mynd gryn lawer o’r ffordd tuag at wella gwybodaeth, ac yn bwysig iawn bydd yn darparu fframwaith ar gyfer gwella’r systemau cymorth sydd ar gael ar hyn o bryd i fyfyrwyr sydd mewn Addysg Uwch yn y Deyrnas Unedig.

Bydd y gynhadledd hon yn gyfle unigryw i gael rhagflas o’r canfyddiadau o ganlyniadau’r Arolwg Rhyw Myfyrwyr, a chaiff y canfyddiadau ansoddol eu rhyddhau am y tro cyntaf. Bydd cyfle i weld rhagflas o ffilm y prosiect, gyda ffocws ar brofiadau myfyrwyr sy’n gwneud gwaith rhyw. Bydd cyfle hefyd i drafod agwedd cyflwyno gwasanaethau’r prosiect.

Mae Steve Jones (Cyfarwyddwr Ymddiriedolaeth Terrence Higgins yng Nghymru) yn cadeirio’r digwyddiad, ac mae’r siaradwyr yn cynnwys yr Athro Cysylltiol Tracey Sagar a Debbie Jones – PMDRh ym Mhrifysgol Abertawe, Sam Geuens (Rhywolegydd o Goleg Prifysgol PXL yng Ngwlad Belg) a myfyrwyr sy’n weithwyr rhyw.

Mae’r digwyddiad hwn am ddim a bydd o ddiddordeb i academyddion, gwasanaethau cymorth mewn Prifysgolion, cynrychiolwyr Undebau Myfyrwyr, ymarferwyr allanol, llunwyr polisi a myfyrwyr sy’n gweithio mewn adloniant oedolion neu’n ymwneud â gwaith rhyw.

I gofrestru ar gyfer y digwyddiad, cliciwch yma i gael gafael ar docynnau drwy Eventbrite.

Am unrhyw ymholiadau ychwanegol, e-bostiwch mailto:ccjc-sswp@swansea.ac.uk

Leave a Reply

Your email address will not be published.