Ynglŷn â Ni

Felly Beth yw’r Prosiect Myfrywyr yn y Diwydiant Rhyw?

Mae’r Prosiect Myfrywyr yn y Diwydiant Rhyw yn brosiect tair blynedd a ariennir gan y Loteri Fawr.

Diben cyffredinol y prosiect yw hyrwyddo dysgu a dealltwriaeth ynglŷn ag anghenion myfyrwyr sy’n gwneud gwaith rhyw a materion cysylltiedig, yn ogystal â darparu gwasanaeth iechyd rhywiol blaengar i grŵp o bobl sydd ar gyrion cymdeithas drwy fframwaith foesol, sy’n rhoddi grym a sy’n seiliedig ar ymchwil.

Sefydlwyd y prosiect oherwydd y materion canlynol:

 • Diffyg ymchwil parthed â myfrywyr sy’n gwneud gwaith rhyw yn y DU.
 • Diffyg cydnabyddiaeth mewn polisi yng Nghymru y gall pobl ifanc fod yn ymwneud â’r diwydiant rhyw.
 • Dylai fod gan fyfyrwyr sy’n gwneud gwaith rhyw, fel pobl ifanc, yr hawl i dderbyn cyngor ar iechyd rhywiol o fewn i amgylchedd diogel sydd ddim yn eu barnu.
 • Yr angen am ddarparu gwasanaeth blaengar sy’n estyn allan i ran benodol o’r boblogaeth.
 • Yr angen am ddechrau trafodaeth ynglŷn â myfyrwyr sy’n gwneud gwaith rhyw yng Nghymru.

Partneriaid yn y Prosiect

Caiff y prosiect ei arwain gan Brifysgol Abertawe mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Terrence Higgins, Gwasanaeth Iechyd Rhywiol Integredig-Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd, Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru ac Ysgol Ffilm Casnewydd.

Gallwch ganfod mwy o wybodaeth ynglŷn â phartneriaid y prosiect yn:

Ymddiriedolaeth Terrence Higgins – http://www.tht.org.uk/

BIP Caerdydd a’r Fro- http://www.cardiffandvaleuhb.wales.nhs.uk/integrated-sexual-health

Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru – http://www.nus.org.uk/en/about-nus/who-we-are/nations/nus-wales/

Ysgol Ffilm Casnewydd – http://www.newport.ac.uk/news/newsstories/Pages/NewportFilmSchooloneofthebestintheworld.aspx

Yr Hyn ’Rydym Eisiau ei Gyflawni

Mae’r prosiect wedi gosod nodau penodol ar gyfer cyflawni ein hamcanion:

 1. Cynnydd mewn dysgu a dealltwriaeth o fewn i’r gymuned ynglŷn ag anghenion gweithwyr rhyw a materion cysylltiedig.
 2. Dealltwriaeth ymarferol newydd o gymhelliannau myfyrwyr sy’n ymwneud â gwaith rhyw a’u hanghenion o ran lles corfforol a meddyliol.
 3. Atebion newydd sy’n estyn allan i grŵp sydd wedi ei ynysu o fewn i gymdeithas a sy’n gwella mynediad myfyrwyr sy’n gwneud gwaith rhyw i wasanaethau iechyd rhywiol a chyngor/gwybodaeth ar les corfforol a meddyliol.
 4. Mwy o gynhwysiad cymdeithasol i fyfyrwyr yn y diwydiant rhyw o fewn i bolisi, ymarferiad a chymuned y myfyrwyr, a gwelliannau i les cyffredinol ac iechyd rhywiol.

‘Rydym wedi datblygu nifer o ffyrdd i gyflawni ein hamcanion.  Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Holiadur: Caiff holiadur ynglŷn ag ymagweddiadau ei anfon i holl fyfyrwyr Cymru, parthed ag iechyd rhywiol, ymagweddiadau tuag at waith rhyw ac ymagweddiadau tuag at fyfyrwyr sy’n ymwneud â gwaith rhyw.
 • Ymchwilwyr o blith cyfoedion: Ymagweddiad gynhwysol gyfranogol tuag at weithredu ymchwil a fydd yn gwahodd gweithwyr rhyw i ymuno â thîm y prosiect fel ‘ymchwilwyr o blith cyfoedion’.
 • Gwefan: Gwefan e-iechyd a fydd yn darparu mynediad i fentoriaid o blith cyfoedion; cyfleuster ‘stafell sgwrsio’ a chyfeirio pobl at wybodaeth am wasanaethau cenedlaethol/lleol ar gadw’n ddiogel.
 • Ffilm: Caiff ffilm ar fyfyrwyr yn y diwydiant rhyw ei chynhyrchu.  Bydd y ffilm yn hyrwyddo’r prosiect ond hefyd, yn bwysig iawn, bydd yn codi ymwybyddiaeth ynglŷn â myfyrwyr sy’n ymwneud â’r diwydiant rhyw gyda’r nod o leihau rhagfarn a’r stigma sy’n perthyn i fyfyrwyr sy’n gwneud gwaith rhyw.
 • Arweiniad: Byddwn yn datblygu ac yn lledaenu canllawiau ar gyfer arferion da er mwyn darparu gwell gofal iechyd a chefnogaeth i fyfyrwyr sy’n ymwneud â’r diwydiant rhyw ac i hwyluso cynnwys myfrywyr sy’n gwneud gwaith rhyw mewn polisi ac ymarferiad yng Nghymru.

Sut y Gallwch Chi Helpu

Mae yno nifer o ffyrdd y gallwch chi gyfranogi yn y prosiect hwn:

Os ydych chi’n fyfyriwr mewn Sefydliad Addysg Uwch yng Nghymru, gallwch gwblhau’r holiadur ar-lein ynglŷn ag ymagweddiadau tuag at waith rhyw – bydd hwn ar gael yn fuan, gwiriwch y wefan o bryd i’w gilydd.

Mae’r wefan hon yn cynnwys gwybodaeth a all fod o ddefnydd i chi ynglŷn ag iechyd rhywiol a gwasanaethau, os ydych yn fyfyriwr sy’n ymwneud â’r diwydiant rhyw neu beidio, felly mae croeso i chi fwrw golwg ar y cynnwys.

Os ydych chi’n fyfyriwr yng Nghymru sy’n gweithio, neu sydd wedi gweithio, mewn adloniant oedolion, buasem wrth ein bodd clywed gennych a hoffem glywed am eich profiadau.  Gallwch gymryd rhan drwy gwblhau’r ffurflen gyswllt, a byddwn yn cysylltu’n ôl â chi, neu gallwch ein e-bostio yn ccjc-sswp@swansea.ac.uk.  Mae’n bosibl y bydd yno gyfleoedd i chi ddod i weithio gyda ni ar y prosiect ymchwil cyffrous a blaengar hwn.

Ymwadiad:

Ni chaiff y wefan hon ei rhedeg gan Ymddiriedolaeth Terrence Higgins Trust, ac nid yw THT yn gyfrifol am ei chynnwys.