Diogelwch

Os ydych chi eisioes yn gwneud gwaith rhyw neu’n bwriadu dechrau ar yrfa mewn gwaith rhyw, mae’n hollbwysig eich bod yn cadw eich hun yn ddiogel bob amser.

Cofiwch y gallwch gysylltu â ni yn anhysbys ac yn gyfrinachol am gyngor neu gefnogaeth.  Os ydych yn aelod o’r prosiect, gallwch hefyd gysylltu â ni drwy ein system gymorth un-i-un a chael sgwrs gydag aelod o staff y prosiect.

Cliciwch fan yma i weld ein Cyfarwyddiadur o Ganolfannau Cyfeirio ar gyfer Ymosodiadau Rhywiol


Cyngor Cyffredinol ar Ddiogelwch

Er mwyn cadw eich hun mor ddiogel â phosibl, dylech wastad ymddiried yn eich teimladau greddfol.

Os ydych yn teimlo’n ansicr ynglŷn â rhywun, yna mae yno reswm da am hynny.  Nid yw’n werth anwybyddu eich teimladau greddfol a difaru yn nes ymlaen.

  • Gall ymddangosiad fod yn gamarweiniol.  Peidiwch â chymryd yn ganiatâol nad oes risg yn perthyn i rywun oherwydd ei fod yn ymddangos yn ‘barchus’.  Mae’r un peth yn wir am gleientau ‘rheolaidd’.
  • Wrth siarad gyda chleient, byddwch yn hyderus a phendant, yn gryf a mewn rheolaeth o’r sefyllfa.  Cadwch at eich prisiau a’ch ffiniau.  Nid oes yno unrhyw gyd-drafod pan fyddwch wedi llunio cytundeb gyda chi eich hun.
  • Cyn cyfarfod â chleient, penderfynwch beth ‘rydych yn fodlon ei wneud a’r hyn nad ydych yn fodlon ei wneud.
  • Byddwch yn gyfeillgar ond yn gadarn wrth gyd-drafod gwasanaethau gyda chleient ac esboniwch eich ffiniau.
  • Cofiwch ddweud pa wasanaethau ‘rydych yn eu darparu, ble y byddwch yn mynd i gael busnes a pha bris ‘rydych yn ei godi.
  • Cynlluniwch eich allanfeydd.  Ble bynnag y byddwch yn gweithio, dylech wastad fod yn ymwybodol o ffyrdd o ddianc, a pheidiwch â gadael i gleient ddod rhyngoch chi a’r allanfa agosaf.

Gall eich prosiect gweithwyr rhyw lleol eich darparu â chefnogaeth, cyngor a larymau ymosodiad personol.

Am wybodaeth bellach ewch i: http://www.uknswp.org/wp-content/uploads/RSW2.pdf

Gallech hefyd fwrw golwg ar wefan Ymddiriedolaeth Suzie Lamplugh  http://www.suzylamplugh.org/

Yr Heddlu a’r Llysoedd

Reportio a chysylltu â’r Heddlu.

Os ydych yn dioddef yn sgil trosedd, ceisiwch gofio cymaint o fanylder â phosibl.

Pethau allweddol i’w cofio: Pa bryd ddigwyddodd hyn?  Ble digwyddodd hyn?  Beth ddigwyddodd i chi?  Pwy wnaeth hyn i chi?  Beth ydych chi’n ei gofio ynglŷn â’r sawl a gyflawnodd yr ymosodiad?

Efallai eich bod yn teimlo’n ofnus ynglŷn â reportio trosedd os ydych yn gweithio yn y diwydiant rhyw.  Efallai eich bod yn bryderus ynglŷn ag ymateb yr heddlu oherwydd natur eich gwaith, ac ynglŷn â’r posiblirwydd y daw’r ffaith eich bod yn gwneud gwaith rhyw yn hysbys i bawb.  Os ydych wedi ymfudo i’r wlad hon, efallai eich bod yn bryderus ynglŷn â’ch statws mewnfudo neu oherwydd fod gennych warant.  Gall y pethau hyn i gyd, ynghyd ag ofnau eraill a all fod gennych ynglŷn ag anafiadau, y posibilrwydd y bydd y tramgwyddwr yn dial arnoch, beichiogrwydd a HDRh os oedd yn achos o drais rhywiol, wneud y sefyllfa’n annioddefol.

Am wybodaeth bellach dilynwch: http://www.uknswp.org/ugly-mugs/police-courts/

Mae yno ffyrdd eraill o reportio troseddau trais rhywiol.   Mae Cynllun Cenedlaethol Ugly Mug yn caniatáu i’w aelodau reportio troseddau yn erbyn gweithwyr rhyw yn anhysbys.  Bydd hefyd yn anfon rhybuddion drwy e-bost a negeseuon testun i’w aelodau yn eu hysbysu ynglŷn ag unigolion peryglus.  Am wybodaeth bellach neu os ydych yn dymuno bod yn aelod, dilynwch y ddolen:  https://uknswp.org/um/.

Gwaith Rhyw a’r Gyfraith

Mae puteindiaeth yn gyfreithlon, ond mae llawer o’r gweithgareddau sy’n ymwneud â chyfnewid rhyw am arian neu nwyddau eraill yn droseddau.  Mae Release yn cynnig cyngor di-dâl ar waith rhyw a’r gyfraith.  Am wybodaeth bellach, mae croeso i chi ffonio eu llinell-gynghori ar: 0207 3242989.

Cymorth a Chefnogaeth

Cofiwch y gallwch gysylltu â ni yn ddi-enw am gyngor neu gefnogaeth.  Os ydych yn aelod o’r prosiect, gallwch hefyd gysylltu â ni drwy ein system gymorth un-i-un a chael sgwrs gydag aelod o staff y prosiect.

Ond mae yno sawl ffynhonnell arall ar gyfer cefnogaeth a chyngor.

Mae ‘SARC’ sef y Ganolfan Gyfeirio ar gyfer Ymosodiadau Rhywiol yn fan diogel ar gyfer dioddefwyr treisio neu ymosodiadau rhywiol difrifol.  Mae yno SARC mewn sawl rhan o’r DU a maent yn darparu mynediad 24 awr ar gyfer dioddefwyr. Gallwch ganfod eich SARC lleol.