Gwerthusiad allanol

 Y Pwyllgor Llywio


Mae’r prosiect Myfyrwyr yn y Diwydiant Rhyw i derbyn cefnogaeth gan nifer o unigolion allweddol sy’n gweithio gyda ni i’n helpu i gyrraedd ein hamcanion. Mae’r Athro Maggie O’Neil o Brifysgol Durham and Judy Jenkins o Brifysgol Abertawe ymhlith y rhai sy’n eistedd ar y pwyllgor llywio allanol.

Rôl y pwyllgor llywio yw darparu monitro ffurfiannol allanol er mwyn sicrhau fod y prosiect yn cwrdd â dyddiadau cau a osodwyd, a’i fod yn gwireddu ei nod cyffredinol a’i amcanion penodol.  Gallwch ddarllen mwy am Maggie a Judy isod;

Mae Maggie yn Athro mewn Troseddeg, ac mae llawer o’i hymchwil i waith rhyw wedi cael ei gyhoeddi.  Ymunodd â Phrifysgol Durham yn Chwefror 2010 ac mae ganddi brofiad eang o weithio mewn cyd-destunau rhyng-ddisgyblaethol gydag arbenigedd mewn troseddeg feirniadol a diwylliannol.  Mae ei gwaith ymchwil a’r canlyniadau a ddeilliodd ohono yn cynnwys datblygiad damcaniaethau; ffocws ar fethodoleg ymchwil cyfranogol bywgraffyddol blaengar; gyda’r nod o ddarparu sail ar gyfer mynd i’r afael ac ymyrryd mewn polisi cyhoeddus.  ‘Does yno dim amheuaeth fod ymchwil Maggie wedi bod yn allweddol mewn symud y drafodaeth ac ysgolheictod ymlaen mewn tri maes penodol: puteindra a’r diwydiant rhyw masnachol (ers 1990); ymfudo wedi ei orfodi a’r cysylltiad rhwng ceiswyr lloches ac ymfudo (ers 1999); methodoleg blaengar, perfformiol a gweledol (ers 1990).

http://www.dur.ac.uk/sass/staff/profile/?id=8314

Mae Judy yn ddarlithydd mewn hysbyseg iechyd yng Ngholeg Meddygaeth Prifysgol Abertawe.  Mae ei chefndir yn eang ac amrywiol, ac ar ôl deng mlynedd o weithio mewn gwahanol swyddi o fewn i’r Gwasanaeth Iechyd, symudodd i Brifysgol Abertawe yn 1993 fel aelod o’r tîm hysbyseg iechyd.  Mae’n rheolydd tîm, yn ysgrifenwraig a golygydd profiadol, a bu’n gyfrifol am y ddarpariaeth o wasanaeth hyrwyddo a chynghori iechyd dros y rhywngrwyd i gwmni Virgin net.  Gyda’i diddordeb arbennig mewn cownsela, bu’n cynnig cyngor ar-lein, yn arbennig ar broblemau perthynas ac iechyd rhywiol, yn ogystal ag anhwylderau bwyta.  Mae Judy yn athrawes gymwysedig ac yn Gymrawd o’r Academi Addysg Uwch; mae hi hefyd yn ymgyrchydd brwd dros hawliau lles myfyrwyr.

http://shsnewsletter.swan.ac.uk/january2010/JudyJenkinsbecomesimportantboardmember/tabid/2231/language/en-US/Default.aspx

Teela Sanders (Gwerthusydd y Prosiect)


Mae Dr. Teela Sanders yn ddarllenydd mewn Cymdeithaseg yn Ysgol Gymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol, Prifysgol Leeds.  Mae ei hymchwil yn canolbwyntio ar y croestoriadau rhwng rhywedd, rheolaeth a’r diwydiant rhyw, gyda ffocws ar ymchwilio i’r economi gudd.  Mae hi wedi cyhoeddi’r canlynol: Sex Work: A Risky Business (2005) a Paying for Pleasure: Men who Buy Sex (2008).  Mae hi hefyd wedi cyd-‘sgrifennu Prostitution: Sex Work, Policy and Politics (Sage, 2009) gyda Jane Pitcher a Maggie O’Neill.

Mae Sanders, ynghyd â Dr. Kate Hardy, newydd gwblhau prosiect eang a ariannwyd gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (CYECh) ar y diwydiant dawnsio côl.  Datgelodd y prosiect hwn amodau gwaith dawnswyr, a chaiff y manylion eu cynnwys mewn llyfr sydd i’w gyhoeddi’n fuan, Flexible Workers: Labour, Regulation and Mobility in Lap Dancing (Routledge, 2014).  Mae grant pellach gan y CYECh wedi cael ei ganiatáu ar gyfer gwaith dilyn i fyny sy’n deillio o’r astudiaeth hon.  Gan weithio gyda Rosie Campbell, nod y prosiect yw dylanwadu ar bolisi trwyddedu Lleoliadau Adloniant Rhyw a chreu effaith flaengar drwy ddyfeisio App i’r Iphone ar gyfer dawnswyr gyda gwybodaeth am ddiogelwch, hawliau hunan-gyflogaeth ac ymwybyddiaeth o’r system drethi.  Gellir canfod gwybodaeth ynglŷn â’r prosiect fan yma:

http://www.sociology.leeds.ac.uk/research/projects/regulatory-dance.php

 Rosie Campbell (Gwerthusydd y Prosiect)


Mae Rosie Campbell (BA, MA) yn Gymdeithasegydd sy’n arbenigo mewn ymchwil i waith rhyw ac ymelwa rhywiol; mae hi wedi bod yn ymchwilio i’r maes hwn ers 17 mlynedd ac mae llawer o’i gwaith wedi cael ei gyhoeddi.  Mae hi wedi cynnal ei hymchwil mewn nifer o ranbarthau o’r DU ac fe’i hystyrir i fod yn arbenigwraig ar y diwydiant rhyw a’r ddarpariaeth o wasanaethau cymorth i weithwyr rhyw yn y DU.  Mae llawer o’i gwaith ymchwil a gwerthuso wedi bod yn gyfranogol ac mae wedi cynnwys adolygu ymatebion diogelwch cymunedol aml-asiantaeth i waith rhyw.  Mae hi wedi gweithio gyda phrosiectau gwaith rhyw ac ymelwa rhywiol ledled y DU fel rhan o’i gwaith ymchwil a thrwy ei chyfranogiad gyda Rhwydwaith y DU o Brosiectau Gwaith Rhyw.  ‘Roedd yn un o sylfaenwyr RhDUBGRh, yn Gadeidydd (2002-2009) ac mae hi bellach yn cynnig ei chefnogaeth i RDUBGRh fel Cadeirydd Grŵp Cynghori Cenedlaethol Ugly Mugs; mae ganddi rôl mewn hyrwyddo’r cynllun y bu hi’n rhannol gyfrifol am ei sefydlu.

Mae Rosie wedi gweithio’n uniongyrchol fel gweithiwr ymestyn-allan ers 14 mlynedd ac mae hi wedi bod yn weithgar mewn sefydlu a datblygu nifer o brosiectau cefnogaeth i weithwyr rhyw ac ymelwa rhywiol, fel ymddiriedolwr ac fel rheolwr, e.e. rhwng 2005 a 2008 bu’n gydlynydd Armistead Street & Portside, Glannau Merswy, ac mae hi ar hyn o bryd yn Ymddiriedolwr o fudiad Gweithredu ar Iechyd y Stryd Manceinion.  Mae wedi bod yn rhan o ddatblygu canllawiau arferion da ar gyfer ymyriad gweithwyr rhyw a mewn datblygu polisïau a gwasanaethau sy’n ymwneud â gwaith rhyw ar lefel leol a chenedlaethol.  Mae hi wedi bod yn aelod o amrediad o grwpiau cynghori ac ymgynghori sy’n ymwneud â pholisi gwaith rhyw ac ymelwa rhywiol.  Mae’n ymgyrchydd dros hawliau dynol a hawliau llafur gweithwyr rhyw.  Mae ganddi arbenigedd penodol mewn materion polisi ac ymyriad parthed â thrais rhywiol a bu’n gynrychiolydd Trydydd Sector ar Dîm Cefnogaeth Cenedlaethol Ymateb i Drais Rhywiol yr Adran Iechyd.

Mae Rosie ar hyn o bryd yn ymchwilydd yn Ysgol Gymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol, Prifysgol Leeds, lle mae’n gweithio gyda Dr Teela Sanders ar brosiect dilyn-i-fyny’r Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol ar reoli amodau gweithio mewn Lleoliadau Adloniant Rhyw.  Mae wrthi ar hyn o bryd yn cwblhau ei doethuriaeth rhan-amser yn Ysgol Wyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Durham, sy’n ffocysu ar bolisi Glannau Merswy o ymdrin â throseddau yn erbyn gweithwyr rhyw fel troseddau casineb

Leave a Reply

Your email address will not be published.