Telerau defnyddio

Telerau ac amodau ar gyfer defnyddio’r wefan

Croeso i’n gwefan.  Os ydych yn parhau i bori a defnyddio’r safle, ’rydych yn cytuno i gydymffurfio a bod ynghlwm i’r telerau ac amodau canlynol ar gyfer ei ddefnyddio, sydd, ynghyd â’n polisi preifatrwydd yn llywodraethu perthynas [Y Prosiect Myfyrwyr yn y Diwydiant Rhyw] â chi parthed yr wefan hon.  Os ydych yn anghytuno ag unrhyw ran o’r telerau ac amodau hyn, a fyddech gystal â pheidio defnyddio ein gwefan.

Mae’r term ‘[Y Prosiect Myfyrwyr yn y Diwydiant Rhyw]’,  neu ‘ni’ yn cyfeirio at berchenogion y wefan, sef [Y Prosiect Myfyrwyr yn y Diwydiant Rhyw, Ystafell 401, Tŵr Vivian, Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe, SA2 8PP].  Mae’r term ‘chi’ yn cyfeirio at ddefnyddwyr neu’r sawl sy’n bwrw golwg dros y wefan.

Mae’r defnydd o’r wefan hon yn ddibynnol ar y telerau defnyddio canlynol:

  • Mae cynnwys tudalennau’r wefan hon at ddibenion darparu gwybodaeth gyffredinol yn unig.  Gellir ei newid yn ddi-rybudd.
  • Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i fonitro dewisiadau pori.  Os nad ydych yn caniatáu i gwcis gael eu defnyddio, mae’n bosibl y caiff yr wybodaeth bersonol ganlynol ei storio gennym ni, ond ni chaiff ei defnyddio gan unrhyw drydydd parti.
  • Nid ydym ni nag unrhyw drydydd partïon yn darparu unrhyw warant na sicrwydd parthed cywirdeb, amseroldeb, perfformiad, cyflawnder nag addasrwydd yr wybodaeth a’r defnyddiau sydd ar gael yn y wefan hon at unrhyw ddiben penodol.  ‘Rydych yn cydnabod y gall gwybodaeth a defnyddiau o’r fath gynnwys camgymeriadau neu wallau ac ’rydym yn allgau unrhyw ateblrwydd dros unrhyw gamgymeriadau neu wallau o’r fath hyd eithaf yr hyn a ganiateir dan y gyfraith.
  • Mae’r defnydd a wneir gennych chi o unrhyw wybodaeth neu ddefnyddiau ar y wefan hon yn gyfangwbl ar eich risg eich hun, ac ni fyddwn yn atebol am hynny.  Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau fod unrhyw nwyddau, gwasanaethau neu wybodaeth sydd ar gael drwy’r wefan hon yn cwrdd â’ch gofynion penodol.
  • Mae’r wefan hon yn cynnwys deunydd sy’n berchen i ni neu sydd ar gael i ni dan drwydded.  Mae’r deunydd hwn yn cynnwys, ond nid yw’n gyfyngedig i, ddiwyg, cynllun, golwg, ymddangosiad a graffeg.  Gwaherddir atgynhyrchu ag eithrio yn unol â rhybudd hawlfraint, sy’n ffurfio rhan o’r telerau ac amodau hyn.
  • Caiff pob nod masnachol a atgynhyrchir yn y wefan hon, nad yw’n eiddo, neu ar gael i berchennog y wefan dan drwydded, ei gydnabod ar y wefan.
  • Gall defnydd o’r wefan hon heb awdurdod arwain at hawlio iawndal a/neu fod yn drosedd.
  • O bryd i’w gilydd, gall y wefan hon hefyd gynnwys dolenni i wefannau eraill.  Darperir y dolenni hyn er hwylusdod i chi er mwyn darparu gwybodaeth bellach.  Nid ydynt yn arwydd ein bod ni’n cymeradwyo’r gwefannau hyn.  Nid oes gennym unrhyw gyfrifoldeb dros gynnwys unrhyw wefannau y darperir dolenni ar eu cyfer.
  • Mae eich defnydd o’r wefan hon ac unrhyw anghydfod sy’n deillio o ddefnydd o’r fath yn ddibynnol ar gyfreithiau Lloegr, Gogledd Iwerddon, yr Alban a Chymru.

 

Mae’r wefan yn gweithredu yn unol â rheolau ymddygiad y cytunwyd arnynt.

Fel ymwelydd â’r wefan, byddwch yn gallu cael mynediad i wybodaeth am iechyd rhywiol a rhestr gysylltu ar gyfer gwasanaethau yng Nghymru.

Byddwch hefyd yn gallu gadael negeseuon ar hysbysfwrdd y safle.

Ni all unrhyw un ag eithrio staff y Prosiect weld y negeseuon hyn.

Cyn gadael neges, rhaid i bob ymwelydd dderbyn y telerau ac amodau isod sy’n perthyn i’r Prosiect a darparu Cydsyniad Hysbys.

Defnyddio’r Blwch Sylwadau: Cydsyniad Hysbys

Mae’r prosiect ymchwil hwn wedi ymrwymo i ddarparu cyfle ar gyfer cynnal trafodaethau yn ddiogel ac yn anhysbys.

Er mai dim ond staff y prosiect fydd yn gallu gweld eich neges, buasem yn eich hargymell yn gryf i beidio darparu eich henw nag unrhyw fanylion personol a allai beryglu eich anhysbysrwydd.

Cofiwch os gwelwch yn dda fod y wefan hon yn rhan o brosiect ymchwil sy’n mynd rhagddo.

Mae’n bosibl y defnyddir yr wybodaeth yn y blwch sylwadau i godi ymwybyddiaeth ynglŷn â gwasanaethau’r Prosiect; mewn allbynnau’r Prosiect megis canllawiau arferion da; cyhoeddiadau academaidd; a ffilm y Prosiect.

Drwy adael neges ‘rydych yn cadarnhau eich bod:

1.  Yn ymwybodol ac yn deall nodau ac amcanion y Prosiect; ’rydych yn cytuno i’r wybodaeth ’rydych yn ei darparu i gael ei defnyddio gan y Prosiect ar mwyn hyrwyddo nodau ac amcanion y Prosiect;

2.  Yn oedolyn yn llygaid y gyfraith (dros 18 oed); yn ymwybodol fod gennych yr hawl i dynnu allan ac nad oes yno unrhyw oblygiadau arnoch i ddarparu gwybodaeth ar unrhyw adeg.