Ymwadiad

Mae’r wybodaeth a geir ar y wefan hon ar gyfer pwrpasau gwybodaeth gyffredinol yn unig. Darperir y wybodaeth gan y Prosiect Gwaith Rhyw Myfyrwyr a thra ein bod yn ceisio cadw’r wybodaeth yn ddiweddar a chywir, nid ydym yn gwneud unrhyw gynrychioliadau na warantau o unrhyw fath, rhai dataganedig nag ymhlyg, am gyflawnrwydd, gywirdeb, dibynadwydd, cyfaddasrwydd nag argaeledd o ran y wefan neu’r wybodaeth, cynnyrch, gwasanaethau na’r graffeg a geir ar y wefan am unrhyw bwrpas. Mae unrhyw hunanddibyniaeth gennych ar y wybodaeth hon felly yn gwbl ar eich menter eich hun.

Ni fyddwn yn atebol mewn unrhyw ddigwyddiad, am unrhyw golled na difrod yn cynnwys heb gyfyngiad, colled neu ddifrod anuniongyrchol nag ôl ddilynol, neu unrhyw golled neu ddifrod o gwbl sy’n codi o golli data neu enilion o ganlyniad i neu mewn cysylltiad â defnydd o’r wefan hon.

Trwy’r wefan hon gallech gysylltu i wefannau eraill nad ydynt dan reolaeth y Prosiect Gwaith Rhyw Myfyrwyr. Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros natur, cynnwys nag argaeledd y gwefannau hynny. Nid yw cynnwys unrhyw ddolenni o reidrwydd yn awgrymu argymhelliad neu ein bod yn cefnogi safbwyntiau neu farnau sydd yn cael eu cyfleu o’u mewn.

Rydym yn gwneud pob ymdrech i gynnal a chadw’r wefan fel ei bod yn redeg yn llyfn. Fodd bynnag, nid yw’r Prosiect Gwaith Rhyw Myfyrwyr yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am, ac ni fyddai’n atebol ar gyfer cyfnodau dros dro ble y gall y wefan ddim fod ar gael oherwydd materion technegol sydd y tu hwnt i’n rheolaeth.

Ymwadiad THT y wefan

Rhaid ei fod yn glir i ymwelwyr nad yw’r wefan yn cael ei redeg gan y Terence Higgins Trust, ac nad yw’r THT yn gyfrifol am ei chynnwys.

Hysbysiad Hawlfraint Safonol

Mae’r wefan hon a’i chynnwys yn hawlfraint y Prosiect Gwaith Rhyw Myfyrwyr – © Prosiect Gwaith Rhyw Myfyrwyr 2012. Hawliau i gyd yn neilltuedig.

Gwaherddir unrhyw ail-ddosbarthu neu ail-gynhyrchu o rannau neu gynnwys i gyd y wefan mewn unrhyw ffurf ar wahân i’r canlynol:

·  Cewch brintio neu lawrlwytho detholiadau i’ch disg caled ar gyfer eich defnydd personol ac anfasnachol yn unig

·  Cewch gopïo’r cynnwys i drydydd partïon unigol ar gyfer eu defnydd personol, ond dim ond os ydych yn cydnabod y wefan fel ffynhonnell y deunydd

Ni chewch, oni bai eich bod yn cael caniatâd ysgrifenedig penodol gennym, ddosbarthu neu ecsbloetio’r cynnwys yn fasnachol. Ac ni chewch ei drosglwyddo na’i storio mewn unrhyw wefan arall na ffurf arall o system adalw electronig.