Clinig yng Nghaerdydd

Dyma’r Tîm

Dyma’r Tîm

The Integrated Sexual Health service offers clinics in the Cardiff Royal Infirmary (CRI) on Newport Road (ISH CRI). ISH CRI clinics provide a full sexual health service, except the provision of some forms of contraception.  At Integrated Sexual Health service there are a range of staff you might have contact with, these include, reception staff, doctors, nurses, sexual health advisers and nursing assistants. Reception staff The reception staff are the first individuals you’ll meet when ...

Profion a gynhelir

Profion a gynhelir

HIV; hepatitis A, B, C, D, & E; gonorrhoea; thrush; non-specific urethritis; syphilis; chlamydia; herpes; pregnancyHIV; hepatitis A, B, C, D, & E; gonorrhoea; y llindag; wrethritis amhenodol; syphilis; chlamydia; herpes; beichiogrwydd
Beth yw diben y Clinig?

Beth yw diben y Clinig?

The Cardiff and Vale University Health Board Integrated Sexual Health Clinic is a resource for free, confidential, non-judgemental support, advice, and clinical services for sex workers, male, female, and transgender.Mae Clinig Iechyd Rhywiol Integredig Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn darparu cefnogaeth, cyngor a gwasanaethau clinigol sydd ddim yn barnu i weithwyr rhyw, boed yn ddynion, menywod neu’n drawsryweddol.

Myfyrwyr yn y Diwydiant Rhyw a’r Clinig

• Os ydych chi dan 25 (ac yn astudio mewn Prifysgol) a’ch bod yn ymwneud â gwaith rhyw, a fyddech gystal â chysylltu â’r clinig ar 029 2033 5208 rhwng 14:00 a 16:00 dydd Llun i ddydd Gwener.
• Ni fydd yno unrhyw brofion ychwanegol, ond ‘rydym angen eich caniatâd i ddefnyddio eich canlyniadau at ddibenion ymchwil fel rhan o’r Prosiect Myfyrwyr yn y Diwydiant Rhyw.
• Pan fyddwch chi’n ymweld â chlinig iechyd rhywiol BIP Caerdydd a’r Fro, ni fydd unrhyw un yn gwybod eich bod wedi bod yno am apwyntiad.
• Mae eich cofnodion yn gyfrinachol a chânt eu hamddiffyn dan y gyfraith; ni all unrhyw un arall gael mynediad atynt, gan gynnwys yr heddlu, yr adran nawdd cymdeithasol na’r gwasanaeth mewnfudo.
• Mae’r gwasanaethau a gynigir i gyd am ddim ac yn gyfrinachol ar gyfer pob gweithwyr rhyw, beth bynnag fo’u statws o ran dinasyddiaeth neu fewnfudiad.

Beth fydd yn digwydd pan fyddaf yn ymweld â’r Clinig?

• Pan fyddwch yn cyrraedd ar gyfer eich apwyntiad, byddwch yn cael ffurflen hunan-asesiad gan staff y dderbynfa; dylech gyrraedd 15 munud cyn eich apwyntiad er mwyn cwblhau’r ffurflen hon. • Unwaith y caiff y ffurflen ei dychwelyd, byddwch yn cael taflen gyfeirio gyda chyfeirnod arni. Caiff hwn ei ddefnyddio, yn hytrach na’ch enw, i’ch galw i mewn i’ch ymgynghoriad. • Caiff yr ymgynghoriad ei gynnal gan ymgynghorydd, cofrestrydd neu nyrs ymarferydd a bydd yn cynnwys trafodaeth ynglŷn â’ch hanes rhywiol, archwiliad o’ch organau cenhedlu / rhefr, ac mewn rhai achosion, hunan-swab o’r wain. • Defnyddir ‘stafell ar wahan ar gyfer profion gwaed. • Rhoddir brechiad HBV i’r rheiny nad ydynt eisoes wedi ei dderbyn. • Cynhelir sgwrs gydag ymwelydd iechyd yn dilyn yr ymgynghoriad. • Bydd angen i chi drefnu apwyntiad dilyn-i-fyny ar gyfer wythnos yn ddiweddarach er mwyn casglu eich canlyniadau. Cynigir cwnsela ar gyfer y rheiny sy’n derbyn canlyniad positif i’w profion. • Gallwch arwyddo ymwadiad yn y clinig os ydych yn dymuno derbyn eich canlyniadau dros y ffôn.

Beth sy’n digwydd nesaf?

• Os yw’r canlyniadau’n negyddol, byddwch yn derbyn neges destun / llythyr o fewn pythefnos o’ch ymweliad i gadarnhau canlyniadau negyddol.
• Os oes unrhyw rai o’r profion yn dangos y posibilrwydd o heintiad, bydd cynghorydd neu nyrs iechyd rhywiol yn cysylltu â chi o fewn 7 – 10 diwrnod i drefnu apwyntiad i drafod y canlyniadau, derbyn triniaeth a threfnu i’ch cymar fynychu’r clinig.
• Dylech nodi mai chlamydia yw’r haint mwyaf cyffredin, a gellir ei drin gyda chyffuriau gwrth-fiotig.
• Mae unrhyw driniaeth, os oes ei angen, yn ddi-dâl.

Ynglŷn â’r Prawf HIV

Mae prawf HIV yn penderfynu os oes gan rywun wrthgyrff i HIV yn eu gwaed, neu mewn geiriau eraill eu bod wedi cael eu heintio â HIV.

Canlyniad HIV Negyddol

HIV antibodies have NOT been found in your blood.  You cannot assume that your partner does not have HIV.  You could still get HIV in the future if you put yourself at risk.  If it is less than 3 months since your last risk, you should consider having a repeat test at the appropriate timeNID OES gwrthgyrff HIV wedi cael eu canfod yn eich gwaed.  Ni allwch gymryd yn ganiataol ...

Canlyniad HIV Positif

You have been infected with HIV.  Your partner may or may not be infected.  You will be offered care and support in this department including treatment for HIV.  You may remain well for many years even without treatment.  New treatments have made a dramatic improvement in quality of life, and can prevent the development of AIDS (the breakdown of the immune system caused by HIV)‘Rydych wedi cael eich heintio â ...

Sut y caiff HIV ei drosglwyddo?

HIV can be passed on in several ways: - Having vaginal or anal sex with someone who has HIV. - Oral sex carries a small risk. - Sharing needles, syringes or other drug injecting equipment that is contaminated with HIV infected blood. - From a mother with HIV to her baby during pregnancy, at birth or through breastfeeding.Gellir trosglwyddo HIV mewn sawl ffordd: - Cael rhyw gweiniol neu refrol gyda rhywun sydd â HIV. - Mae ...
Os yw eich prawf HIV yn bositif neu os yw’r canlyniad yn aneglur, bydd gofyn i chi gael prawf arall er mwyn cadarnhau’r canlyniad.
A fydd cael prawf HIV yn effeithio ar fy yswiriant bywyd?
• Nid yw’r rhan fwyaf o ffurflenni yswiriant ond yn gofyn a ydych chi erioed wedi cael prawf positif am HIV, yn hytrach nag a ydych chi wedi cael un.
• Os yw eich prawf HIV yn bositif, gall effeithio ar yswiriant bywyd yn y dyfodol. Serch hynny, gallwn eich cynghori ynglŷn â chwmnïau sy’n ymdrin â hyn.
Mae’r prawf hwn yn gyfrinachol a ni fydd unrhyw un yn gwybod eich bod chi wedi ei gael.
• Mae cofnodion Meddygaeth Genito-Urinary ar wahan i gofnodion eich meddyg teulu.

© Adran iechyd rhywiol integredig Ysbyty Brenhinol Caerdydd